Reboelje op Rispingestate

Spile yn jannewaris 1987

Rispingestate wurdt bebuorke troch lde Kuper mei help fan bedriuwslieder Koert en de faam Gelske. No't de ldman ferstoarn is, komt notaris om de erven yn te ljochtsjen oer it testamint. Dy erven binne in soan, Aan, twa dochters, Menta en Houkje, de lste mei har man, en dan moat der noch in dochter yn Dtsln wze, dy't in bern oerwn hat, mar dr witte hja hjir it measte net fan. De neibesteanden binne fansels allegearre like slij nei it erfskip, want wat is op it heden in grut boerespul wol net wurdich: oardel miljoen? As notaris tein set mei it testamint, docht bliken dat lde Kuper alderearst tocht hat om de ferpleechster, dy't hast in jier sa goed op him past hat: hja kriget de sieraden, meast goudspul. Justjes letter komt de btelnske pakesizzer der yn en om te witten oft dy ek mei parte kin, moatte der papieren t Dtsln komme. Sadwaande moat de sitting fersteld wurde, mar allegearre bliuwe dr salang tfanhs. By einbeslt docht bliken dat mem en dochter yn Dtsln beide al ferstoarn binne en dat de ferpleechster de rol fan de pakesizzer spile hat om tiid te winnen, want de ldboer hat yn it testamint oan Koert en Gelske de pleats foar 24 jier yn hier tasein, mar dy beide moatte it earst noch iens wurde en dat hinget der yn, ek al omdat dr in rike boeredochter, Hike, tusken sit te stikeljen. Hawar, it komt fansels allegearre wol klear, mar it wurdt foar de famylje yn safier in falder, dat hja foarearst tefreden wze moatte mei hier barren en gjin grutte stikken op it board krije.