Ploech Net te beteljen sa'n leadjitter

Wibe Willems WestraNico de Lange
Lysbeth WestraMinke van der Veen
Petra WestraSiegrid Jager
MarchjeTineke Bos
Omke DurkFonger Altenburg
Marij fan OppedykLeeuwkje van der Velde
Nanne fan OppedykJoast Zonneveld
TruusBetty Jonkman
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerSanne van Rijs
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrOane van der Werf
 Erik Muizelaar
 Klaas Schuurman
Affysje   Folder   Groepsfoto   It stik