Heibel op Galamastins

Spile yn jannewaris 2006

Op it grûngebiet fan de Galamastins is in bungalowpart oanlein. It park is krekt iepene en de earste gasten wurde hjoed ferwachte. Dy binne allegearre fan goede komôf mar de karakters rinne frywat útinoar en dit jout fansels oanlieding ta konflikten. As der dan ek noch wat figueren by de stins oanlânje dy`t eins net te fertrouen binne is it "stel" kompleet! Koartsein: genôch ferdivedaasje op it terras fan de stins. Mar goed dat der ek noch "gewoane" minsken binne....

Ploech