Brike kueren

Spile yn jannewaris 2004

It spilet him allegearre ôf op de âld pleats fan de trije frijfammen Haverman. Troch harren âlderwetske buorkjen is de finansjele posysje net mer om nei hûs ta te skriuwen. Der wurd dêrom besletten om as twadde tak in soarte fan kuersintrum foar troude mânlju te begjinnen. It is fansels te begripen dat dit in protte brike kluchten en kueren opsmite sil. It falt ek net ta om soks ta in goed einde te bringen.

Ploech