Kalm bliuwe

Spile yn jannewaris 2003

Wy witte it allegearre wol: kalm bliuwe falt net altyd ta. Sa ek yn "Huize Spykstra". Dêr spilet him ek it nedige ôf, wêrby't it foar eltsenien dy't dêr tahâldt in hiele toer is om mar foaral kalm te bliuwen. Dat dit net altyd slagget is minsklik, is't net sa? De frjemde en nuvere sitewaasjes dy't dit opsmyt wolle wy jimme fansels net ûnthâlde. Wy noadszje jimme dan ek fan herte op ien fan ús beide toanieljûnen en winskje jimme in hiele noflike en gesellige jûn ta.

Ploech