De Richel

Spile yn jannewaris 2013

Pension de Richel is in opheintehûs foar dak- en thúsleazen. De lieding is yn hannen fan Toos, frijwillichster yn hert en nieren. Pien liket in idealistyske frijwillichster mar docht wol wat nuver. De fjouwer bewenners, in swalkster, in junk, in hoer en in oan leger wâl rekke toanielspiler, hawwe allegear harren eigenaardichheden. De buert, benammen de buorfrou, wol it pension fuort hawwe. Dat Toos en de oare bewenners dat net samar barre litte, lit him riede...

Affysje   Folder   Groepsfoto   Ploech