De oprjochting fan toanielferiening "Trije Botsense Hoanne" wie by it 75 jierig bestean fan it dorpsbelang. De earste útfiering wie op 27 jannewaris 1984 en spille waard "Breugeman te hier".

Facebook Folgje ús op Facebook