groepsfoto Hûske oan see

groepsfoto Hûske oan see Nico de Lange Tineke Bos Hennie de Jong Jenny van der Werf Anneke Boersma Fonger Altenburg Minke van der Veen Alwin Hoekstra Japke Zonneveld Remko Ploegstra Silvia Zoetendal Jan de Jong Jouke de Jong Meintsje Agema it Stik