Klinyk yn opskuor

Spile yn jannewaris 2016

Herke Wigemans, direkteur fan in lytse mar eksklusive kreamklinyk, moat trije dagen de doar út nei in kongres. Syn jeuchlike freondinne Swantina hat sa moai efkes "de romte". As Hepke, de twalingbroer fan Herke, tegearre mei ynslûpster Tynke in eksintryk frommes in protte jild ûntfytmanne wol, Welmoed mei alle geweld Swantina ûntmaskerje wol en der yntiid ek noch wat moais groeit tusken Gaaitske en Gjerrit binne alle yngrediïnten foar in hast net te folgjen klucht oanwêzich.

Affysje   Folder   Groepsfoto   Ploech