Keamerkabaal

Spile yn jannewaris 2014

It stik, in klucht yn fjouwer utkomsten, spilet yn in hotel. De gasten fan dit hotel, in slûgert fan in man mei in mûnster fan in wiif, in krekt troud stel, in fiislak fan in sakeman, in hoer en in bekstik fan in keamerfamke, soarchje foar in protte betizing. Doch dêr in dekor mei in protte doarren by en it kin net oars as in komyske boel wurde.

Folder   Groepsfoto   Ploech