Soest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars

Spile yn jannewaris 2018

Joast en Sibe de Vries runne mei help fan de synyske Hein in garaazjebedriuw anneks benzinepomp. Skoanmem, dy't lêst fan groanyske oanstelleritis hat, rint oars net as yn en út en boppedat wenje de fekke Dora en har sleauwe dochter Lysbet tydlik by harren yn omdat Dora yn skieding leit. As der in nije froulike monteur oannommen wurdt is Hein earst min te sprekken. Sibe en Bart, in fertsjintwurdiger, sjogge lykwols gjin swierrichheden. Krekt oarsom! Betty, dy't koartlyn de lottery wûn hat, hat har eigen eigenaardichheden en swierrichheden. Mem Tine besiket der it bêste fan te meitsjen mar dat falt net altyd ta!

Affysje   Folder   Groepsfoto   Ploech