Groepsfoto In rits te fier

Groepsfoto Nico de Lange Minke van der Veen Japke Zonneveld Alwin Hoekstra Fonger Altenburg Anneke Boersma Jenny van der Werf Betty Jonkman Tineke Bos

Affysje   Folder   it Stik   Ploech