Groepsfoto Klinyk yn opskuor

Groepsfoto Jenny van der Werf Hennie de Jong Betty Jonkman Froukje Hoekstra Anneke Boersma Nico de Lange Cisca Nijholt Fonger Altenburg Tineke Bos Joast Zonneveld

Affysje   Folder   It stik   Ploech