De kat op it spek

Spile yn jannewaris 2005

Koby sil mei har mem in pear dagen nei beppe ta, sadat har man Ate yn alle rêst syn Italiaanske pin-freon út fan hûs hawwe kin. As de gast foar de doar stiet, docht bliken dat Ate syn Italiaansk noch net is wat it wêze moat. En as Koby dan ek noch ûferwachts wer thús komt, wurdt it ien grutte betizing en in hiel trelit. Koart sein: in echte klucht.

Fotos   Groepsfoto   Ploech