Yn Adams kostuum

Spile yn jannewaris 1988

It giet om in âldfeint, dy't njonken wat besit ek diamanten hjit te hawwen. Hy is ferstoarn en dêr komme alle omkesizzers mei oantrouden op ta setten; de measten taalden oant no ta net nei omke. Se fertrouwe mekoar foar gjin stoer - gjinien hat de moed om oanjefte te dwaan, ek it minske net dat wolris in hân foar d'âldman útstiek. As se it nei gâns hakketakje sawat iens wurden binne oer it ferpartsjen, dan komt omke libbensliif troch de doar en sette de measten fan 'e famylje gau op hûs ta.