Groepsfoto Keamerkabaal

Groepsfoto Grietje de Jong Fonger Altenburg Jenny van der Werf Minke van der Veen Joast Zonneveld Tineke Bos Henny de Jong Cisca Nijholt Nico de Lange

It stik   Ploech