Jenny van der Werf

Rezjy & GrimeIn rits te fier Spile yn jannewaris 2020
Rezjy & GrimeIn gekkehus yn 't sikehus Spile yn jannewaris 2019
Grime & RezjySoest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars Spile yn jannewaris 2018
Rezjy & GrimeDe erfenis fan muoike Bella Spile yn jannewaris 2017
Grime & RezjyKlinyk yn opskuor Spile yn jannewaris 2016
GrimeFrou siket boer Spile yn jannewaris 2015
Rezjy & GrimeKeamerkabaal Spile yn jannewaris 2014
Rezjy & Grimede Richel Spile yn jannewaris 2013
Grime & RezjyNet te beteljen sa'n leadjitter Spile yn jannewaris 2012
Grime & RezjySusters yn Saken Spile yn jannewaris 2011
Grime & RezjyDe Bloody Mary Spile yn jannewaris 2009
GrimeAlfred en Albert Spile yn jannewaris 2008
GrimeBerend past op'e slach Spile yn jannewaris 2007
GrimeHeibel op Galamastins Spile yn jannewaris 2006
Rezjy & GrimeDe kat op 't spek Spile yn jannewaris 2005
Rezjy & GrimeBrike kueren Spile yn jannewaris 2004
GrimeKalm bliuwe Spile yn jannewaris 2003
Rezjy & GrimeBetizing om in Gryk Spile yn jannewaris 2002
OmballingenBoerebunt en reade lampen Spile yn jannewaris 2001
RezjySnoepy Haaibaai Spile yn jannewaris 2000
RezjyIt sande gebod Spile yn jannewaris 1998
YnstekkerMister Amadini Spile yn jannewaris 1997