Erik Muizelaar

DekôrIn rits te fier Spile yn jannewaris 2020
DekôrIn gekkehus yn 't sikehus Spile yn jannewaris 2019
DekôrSoest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars Spile yn jannewaris 2018
DekôrDe erfenis fan muoike Bella Spile yn jannewaris 2017
DekôrKlinyk yn opskuor Spile yn jannewaris 2016
DekôrFrou siket boer Spile yn jannewaris 2015
DekôrKeamerkabaal Spile yn jannewaris 2014
Dekôrde Richel Spile yn jannewaris 2013
DekôrNet te beteljen sa'n leadjitter Spile yn jannewaris 2012