In rits te fier

Spile yn jannewaris 2020

Eigner fan kamping "De Wielewaal" Harrie Vermeulen wurdt konfrontearre mei in grutte kontrôle troch de gemeente. Negative ferhalen binne yn de omloop rekke en no wurdt Harrie fertocht fan it net neilibjen fan de foarskriften. Mei help fan syn dochter Lies en harren Sjineeske help Lang Leng Hop is Harrie dwaande de kamping ynoarder te meitsjen foar´t de ynspekteur oankomt. It is nochal drok op de kamping. Sa binne dêr Norbert in sinnige ornitolooch, Jasper in jonge man mei dûbele aginda, Maya in ûnmooglik kring fan in frou en Karin in út de hichte dwaand frommes, wêrtroch´t Harrie net wis is wa´t no krekt de ynspekteur is. Troch tal fan misferstannen wurdt dizze komeedzje in echte klucht.

Affysje   Folder   Groepsfoto   Ploech