Kaarten ferkeapje wy alline by de doar fan ’e seal. Foarferkeap is net nedich want der is hast altyd wol plak foar ien mear. As jo net te let komme is der neat te rêden.

Adres fan it Trefpunt: Haulsterweg 3, 8506BH, Haskerhorne