Klinyk yn opskuor

fan: Jo Snoeren
oersetten troch: Alle G. Hof   (Gevaarlijk dubbelspel)

Spile yn jannewaris 2016

Herke Wigemans, direkteur fan in lytse mar eksklusive kreamklinyk, moat trije dagen de doar út nei in kongres. Syn jeuchlike freondinne Swantina hat sa moai efkes "de romte". As Hepke, de twalingbroer fan Herke, tegearre mei ynslûpster Tynke in eksintryk frommes in protte jild ûntfytmanne wol, Welmoed mei alle geweld Swantina ûntmaskerje wol en der yntiid ek noch wat moais groeit tusken Gaaitske en Gjerrit binne alle yngrediïnten foar in hast net te folgjen klucht oanwêzich.

Hepke WigemansFonger Altenburg
Herke WigemansFonger Altenburg
SwantinaTineke Bos
GaaitskeBetty Jonkman
TynkeCisca Nijholt
Wisse TilstraJoast Zonneveld
Adelheid AmoraalHennie de Jong
WelmoedFroukje Hoekstra
Gjerrit BlomNico de Lange
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerAnneke Boersma
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrOane van der Werf
 Erik Muizelaar
 Auke Visser
 Klaas Schuurman
folder   affysje   groepsfoto   fotos   downloads