Kalm bliuwe

fan: Pyt de Vries

Spile yn jannewaris 2003

Wy witte it allegearre wol: kalm bliuwe falt net altyd ta. Sa ek yn "Huize Spykstra". Dêr spilet him ek it nedige ôf, wêrby't it foar eltsenien dy't dêr tahâldt in hiele toer is om mar foaral kalm te bliuwen. Dat dit net altyd slagget is minsklik, is't net sa? De frjemde en nuvere sitewaasjes dy't dit opsmyt wolle wy jimme fansels net ûnthâlde. Wy noadszje jimme dan ek fan herte op ien fan ús beide toanieljûnen en winskje jimme in hiele noflike en gesellige jûn ta.

Pake SpykstraFonger Altenburg
Pibe SpykstraNico de Lange
Janke SpykstraHennie de Jong
An SpykstraMarloes Otter
SwaanLeeuwkje van der Velde
LammertNiko Boersma
HylkeJehannes van der Molen
  
RezjyGeartsje Pekema
YnstekkerCathrien Lenes
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
DekôrKlaas Schuurman