De kat op 't spek

fan: John Dole
oersetten troch: Sjoukje Wiersma ??   (Cat on the fiddle)

Spile yn jannewaris 2005

Koby sil mei har mem in pear dagen nei beppe ta, sadat har man Ate yn alle rêst syn Italiaanske pin-freon út fan hûs hawwe kin. As de gast foar de doar stiet, docht bliken dat Ate syn Italiaansk noch net is wat it wêze moat. En as Koby dan ek noch ûferwachts wer thús komt, wurdt it ien grutte betizing en in hiel trelit. Koart sein: in echte klucht.

Ate AbbinkNico de Lange
Koby AbbinkTineke Bos
Frou BerkenhoutGeartsje Pekema
Mefrou ScoltenMinke van der Veen
MariaAlien de Jong
Taksy shauffeurFonger Altenburg
Koenraad KuitNiko Boersma
Frou BlomCathrien Lenes
Arturo CelliniJoast Zonneveld
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerCisca Nijholt
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdGerm van der Weg
 Wouter Schaap
DekôrWiebe Pekema
 Klaas Schuurman
 Auke Visser
groepsfoto   fotos