Heibel op Galamastins

fan: Hans van Wijngaarden
oersetten troch: Bonne Bruinsma   (Veel kabaal op Clingendaal)

Spile yn jannewaris 2006

Op it grûngebiet fan de Galamastins is in bungalowpart oanlein. It park is krekt iepene en de earste gasten wurde hjoed ferwachte. Dy binne allegearre fan goede komôf mar de karakters rinne frywat útinoar en dit jout fansels oanlieding ta konflikten. As der dan ek noch wat figueren by de stins oanlânje dy`t eins net te fertrouen binne is it "stel" kompleet! Koartsein: genôch ferdivedaasje op it terras fan de stins. Mar goed dat der ek noch "gewoane" minsken binne....

OeneNico de Lange
YfkeTineke Bos
TineMinke van der Veen
HennyHennie de Jong
FrânsFonger Altenburg
JuliusNiko Boersma
JapkeCisca Nijholt
PaulusJoast Zonneveld
EdithLeeuwkje van der Velde
  
RezjyJoast Spoar
YnstekkerGeartsje Pekema
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdGerm van der Weg
 Wouter Schaap
DekôrWiebe Pekema