It sânde gebod

fan: Ria de Looze-Lafeber
oersetten troch: R.B. Smeding   (Bonbons in luxe verpakking)

Spile yn jannewaris 1998

Skelte Beuzich moat de lêste tiid gauris jûns fergaderje. Skelte´s frou nimt it allinne-wêzen nochal lakonyk op, mar de húshâldster wurdt erchtinkend. Dat lêste liket reden te hawwen as sy yn´e attasjeekoffer fan baas Beuzich in grutte doaze bonbons fynt. Dit is de oanlieding foar it sa bewende spul fan in klucht. Grut opskuor, alleman krûpt wei foar alleman. Oan´e ein fan it stik is elk wer tefreden omt bliken dien hat dat alles op in misbegryp berêste. Dit stik is folle mear klucht as blijspul, it hat krekt wat mear yn as sljochtweihinne, in oanrieder!

Skelte BeuzichNico de Lange
EstherWiep Minnesma
LeneCisca Nijholt
Teake TypstraFonger Altenburg
Syke TypstraGeartsje Pekema
FlipseJehannes van der Molen
NynkeJeltsje Hulzinga
Klaske PeanstraLammy Agema
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerBetty Wind
GrimeMirjan Agricola