Boerebûnt en reade lampen

fan: Carl Slotboom
oersetten troch: Abele Krist   (Boerebont en rode lampen)

Spile yn jannewaris 2001

De hoerekast fan Dolly en Betty smyt te min jild op. Se ferhiere it hierhûs oan in slûchslimme feint, Hindrik, dy't syn nocht hat fan syn faam, Klaske, en syn bemuoisike oansteande skoanmem. Dolly en Betty besykje harren berop geheim te hâlden. Skoanmem hat it rillegau troch dêr't sy fersile binne: dochter en skoansoan witte fan neat. Om't de froulju harren foardogge as fysioterapeuten -om't Hindrik syn faam en har mem net moetsje moat- en om't klanten fan Dolly en Betty út en troch ek noch yn it hûs omspane, jout dat in hiel soad hilaryske sitewaasjes en petearen. Klaske en Hinderik wurde it wer iens as it dúdlik is, wêrom't hy hjir skûlplak socht hie.

Hindrik ButendykJehannes van der Molen
Klaske WestraTineke van der Weg
Mefrou WestraGeartsje Pekema
BettyMarloes Otter
DollyLeeuwkje van der Velde
WimFonger Altenburg
KeesNiko Boersma
  
RezjyLammy Toering
YnstekkerJoast Zonneveld
GrimeMirjan Agricola
DekôrWiebe Pekema
OmballingenCisca Nijholt
 Jenny van der Werf