Betizing om in Gryk

fan: Ria de Looze-Lafeber
oersetten troch: R.B. Smeding & P. van der Velde   (Een Griekse tragedie)

Spile yn jannewaris 2002

Durk van Houten, fabrikant fan boerejonges, fan om en de by fyftich jier, hat it bêste mei syn dochter foar, as sy mar docht, wat hy seit. Hy kin in ´deal´ slute mei de Gryk Limminomalos en wol syn dochter oan him keppelje. Dochter Neeltsje hat lykwols ferkearing met Klaas, de postrinder. Sy hawwe Van Houten te fiter troch Klaas as de Gryk Limminomalos opdrave te litten. Mar fansels komt de Gryk mei de klompen yn ´t spul: hy stiet ek foar de doar. Limminomalis spilet it spultsje mei as liifdokter en lit by eintsje beslút de heit tekenje foar it houlik fan Klaas en Neeltsje. De nijsgjirrige buorfrou, de suster fan mem Dieuwke en in taksjesjauffeuze soargje mei foar kluchtige tafrielen. In fleurich stik foar in noflike jûn.

Durk van HoutenJoast Zonneveld
Dieuwke van HoutenLeeuwkje van der Velde
NeeltsjeMarloes Otter
KlaasJehannes van der Molen
MarianneHennie de Jong
Frou KoekoekCisca Nijholt
LimminomalosFonger Altenburg
TaksysjauffeuzeGeartsje Pekema
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerNiko Boersma
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdNico de Lange
DekôrWiebe Pekema
 Klaas Schuurman
KapwurkMirjan Agricola