In rits te fier

fan: Jon van Eerd
oersetten troch: Baukje Stavinga   (Een rits te ver)

Spile yn jannewaris 2020

Eigner fan kamping "De Wielewaal" Harrie Vermeulen wurdt konfrontearre mei in grutte kontrôle troch de gemeente. Negative ferhalen binne yn de omloop rekke en no wurdt Harrie fertocht fan it net neilibjen fan de foarskriften. Mei help fan syn dochter Lies en harren Sjineeske help Lang Leng Hop is Harrie dwaande de kamping ynoarder te meitsjen foar´t de ynspekteur oankomt. It is nochal drok op de kamping. Sa binne dêr Norbert in sinnige ornitolooch, Jasper in jonge man mei dûbele aginda, Maya in ûnmooglik kring fan in frou en Karin in út de hichte dwaand frommes, wêrtroch´t Harrie net wis is wa´t no krekt de ynspekteur is. Troch tal fan misferstannen wurdt dizze komeedzje in echte klucht.

Harrie VermeulenNico de Lange
Lies VermeulenJapke Zonneveld
Lang Leng HopTineke Bos
Maya HakMinke van der Veen
Norbert LeisFonger Altenburg
Jasper LeisAlwin Hoekstra
Karin van KralingenBetty Jonkman
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerAnneke Boersma
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrOane van der Werf
 Erik Muizelaar
 Klaas Schuurman
folder   affysje   groepsfoto   fotos   downloads