Hûske oan see

fan: Henk Roede
oersetten troch: Lammert Dijkstra   (Huisje aan zee)

Spile yn jannewaris 2024

Jaap en Ellen hawwe in húske oan see besprutsen op in fakânsje-park. Mar Jaap hat dit fia in hiel foardielige site boekt en dêr de lytse letterkes net lêzen. It fjouwerpersoans húske moat nammentlik dield wurde mei oare fakânsjegongers. Thomas en Fiona hawwe harren al ynstallearre yn it húske en sy hawwe gjin inkel probleem om it húske diele te moatten. Jaap komt der al gau achter dat Thomas en Fiona úberhaupt fan it dielen binne. It stel hat in iepen relaasje en hie ôfsprutsen it wykein tegearre troch te bringen mei in oar stel, yn 't húske dernjonken. Tegearre mei dit stel it húske diele, gyng lykwols net, om't it oare stel harren fan neat wittende skoanmem mei hawwe. Foar Jaap giet der in wrâld iepen, mar Ellen sjocht alles mei ôfgriis oan. Dit is nammentlik net it libben dat har dûmny alle sneinen fan de preekstoel ôf ferkundiget. Mar, wat wol it tafal, de dûmny en syn frou hawwe ek in wykein besprutsen op it park, wêrtroch't Ellen mei har geastelike noed by de krekte persoan terjochte kin, of dochs net?

JaapRemko Ploegstra
EllenTineke Bos
ThomasNico de Lange
FionaHennie de Jong
BerthaMeintsje Agema
PeterFonger Altenburg
LeaSilvia Zoetendal
MemMinke van der Veen
GerardAlwin Hoekstra
TrudyJapke Zonneveld
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerAnneke Boersma
GrimeJenny van der Werf
 Silvia Zoetendal
Ljocht en lûdJan de Jong
 Jouke de Jong
DekôrOane van der Werf
 Erik Muizelaar
 Klaas Schuurman
 Rene Agema
SkilderingenTeunis van der Veen
folder   affysje   groepsfoto   fotos   downloads