Feenstra mei in lange F

fan: Pyt de Vries

Spile yn jannewaris 1996

Haadpersoan yn dit stik is Pake. Hy stiet der allinnich foar. Pake makket der in grutte rommel fan yn ´e hús. Alteast sa prakkesearret skoandochter Lutske der oer. Dit kin sa net langer. Lutske doart it wol te sizzen: se nimt gjin bléd foar de múle. Soan Goffe, man fan Lutske, is de slúge kant neist. Hat neat yn te bringen; docht oars net as neiprate. Dochter Hil bemouit har net sa folle mei heit. Har man Roel is de meast "gewoane" persoan. Hy moat dan ek mar tsjin pake sizze dat it better foar him is om nei in áldereintehús te gean. Dér is Pake noch lang net oan ta! Hy makket de bern tige nijsgjirrich mei syn sizzen dat hy ris in moai protsje jild wún hat by it hynstespul. Hy hat it jild opburgen mar wit net mear wér. Lutske begjint fuort te sykjen. Pake wol net nei it tehús mar set in advertinsje foar in húshaldster. Teats komt hjir op óf. Se nimt it heft alhiel yn hannen. Pake hat neat mear yn te bringen. Se soarget der ek foar dat har dochter Bauk by pake únderdak kriget. Pake mei wol oer har. Ek komt har freon Tjisse oer de flier. De bern wolle Teats de doar wize, dit slagget net alhiel. Dan docht blyken dat Goffe de heit is fan Teats har dochter Bauk. Goffe begjint no ek fan him óf te biten: Hy set Lutske te plak. Tjisse hat yntusken it jild útdutsen yn ´e klok. Lutske wol daliks it jild parte mar pake hat oare plannen.

 Joast Zonneveld
 Fonger Altenburg
 Lammy Agema
 Jan Zijlstra
 Geartsje Pekema
 Jacob van der Zijl
 Jeltsje Hulzinga
 Cisca Nijholt
  
RezjyMaaike Sietsma
YnstekkerJenny van der Werf
GrimeMirjan Agricola