Tink om 'e bourlju

fan: Hans van Wijngaarden
oersetten troch: Dick Eisma   (Denk om de buren)

Spile yn jannewaris 1994

Dokter Pil hat by syn jubileum in reis oanbean krige en sil 4 wike mei de frou fuort, buorman van Dalen en'e frou sille sa lang op it hûs passe. No hat it feest foar dokter gâns mear koste as de kollekte yn it doarp opbrocht hat en van Dalen, dy't skathâlder fan'e feestkommisje wie, sit mei in tekoart fan sa'n f. 1.500,00. Hy wol besykje dat jild boppe wetter te krijen troch it doktershûs twa wike lang oan fakânsjegongers te ferhieren. Der komme pensjongasten, mar ek Jos, de dochter fan dokter, komt ûnferwachts in pear dagen thús... It seit himsels dat der hiel wat keunstgrepen útfûn wurde om alles yn goede banen te hâlden. De brike sitewaasjes dy't har foardogge, sille de fleur der by it publyk wol yn bringe.

 Fonger Altenburg
 Geartsje Bijlsma
 Jelle Krikke
 Geartsje Pekema
 Jacob van der Zijl
 Hennie de Jong
 Betty Wind
  
RezjyMaaike Sietsma
YnstekkerJelle Oord
GrimeMirjan Agricola