Keamerkabaal

fan: Maurits Keyzer
oersetten troch: Abele Krist   (Kamerkabaal)

Spile yn jannewaris 2014

It stik, in klucht yn fjouwer utkomsten, spilet yn in hotel. De gasten fan dit hotel, in slûgert fan in man mei in mûnster fan in wiif, in krekt troud stel, in fiislak fan in sakeman, in hoer en in bekstik fan in keamerfamke, soarchje foar in protte betizing. Doch dêr in dekor mei in protte doarren by en it kin net oars as in komyske boel wurde.

Cindy MarelsCisca Nijholt
Werner SikFonger Altenburg
Brenda Sik Minke van der Veen
Yvon de WaalTineke Bos
Rick de WaalNico de Lange
Mynhear DuynJoast Zonneveld
JenniferHennie de Jong
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerGrietsje de Jong
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrOane van der Werf
 Erik Muizelaar
 Auke Visser
 Klaas Schuurman
SkilderingenTeunis van der Veen
folder   groepsfoto   fotos   downloads