In keardel út ien stik

fan: Jantien Hemmink - Kamp
oersetten troch: Roel Klijnstra   (Een beeld van een man)

Spile yn jannewaris 1989

In baronesse is sa slij nei âldheden en antyk, dat se hat har in byld meitsje litten fan har grutte favoryt: NAPOLEON. It byld komt thús yn in mânske kiste. Mar it folk lit de kiste by it ynsjouwen en te plak bringen miterje en Napoleon leit oan gruzeleminten. Bûten de faam en de feint wit gjinien der op it stuit noch fan en om tiid te winnen dat it wer wat yn ´e heakken set wurde kin, docht de húsfeint de klean fan Napoleon oan en giet sa op ´e sokkel stean, dy´t foar it byld ornearre wie. De faam moat it no sa sjen te stjoeren dat de oaren it net fernimme en dat jout fansels gâns brike komplikaasjes en frjemde sitewaasjes. De baron en syn kammeraat, dy´t beide slim ûnder it plak sitte, meitsje fan de gelegenheid gebrûk om har gesach werom te krijen en de ein fan it liet is dat der twa gelokkige pearkes ûnder it personeel fan oerbliuwe.

 Joast Zonneveld
 Fonger Altenburg
 Lammy Toering
 Thijs de Jong
 Geartsje Bijlsma
 Lammy Agema
 Jan Zijlstra
 Jenny van der Werf
 Jelle Krikke
 Geartsje Pekema
  
RezjyLammert Pijlman
YnstekkerJelle Oord
GrimeMirjan Agricola