It spoar bjuster

fan: Friedrich Lange
oersetten troch: B. Westra   (Allns verdreit)

Spile yn febrewaris 1985

 Joast Zonneveld
 Fonger Altenburg
 Wiep Minnesma
 Lammy Toering
 Thijs de Jong
 Geartsje Bijlsma
 Lammy Agema
  
RezjyJ. Kruyswyck
YnstekkerJan Zijlstra
GrimeMevr. de Jong