Breugeman te hier

fan: Peter Bergvliet
oersetten troch: Anne Tuinman   (Echtgenoot te huur)

Spile yn jannewaris 1984

 Joast Zonneveld
 Fonger Altenburg
 Wiep Minnesma
 Anne Snijder
 Jan Holtrop
 Trynke Zonneveld
 Lammy Toering
 Thijs de Jong
 Geartsje Bijlsma
 Ypie Holtrop
  
RezjyJ. Kruyswyck
YnstekkerRintsje de Vries
GrimeKoos Klompmaker
groepsfoto