Net te beteljen sa'n leadjitter

fan: Hans van Wijngaarden
oersetten troch: Herman Sytema & Froukje Kingma   (De onbetaalbare loodgieter)

Spile yn jannewaris 2012

It rint net alhiel noflik yn it houlik fan Wibe Willems Westra en syn frou Lysbeth. Lysbeth wol fansels net dat dat de dyk oer giet. Krekt as Westra nei omke Durk in Australie sil om syn houlik wat romte to jaan, komt omke Durk nei Fryslân om syn erfenis te ferdielen. Doch der in toeke dochter, in bekstik fan in tsjinstfaam, in knypert fan in moike, in sûch fan in omke en in nuvere leadjitter mei syn aparte wiif by en dit blijspul wurdt omtrint in klucht.

Wibe Willems WestraNico de Lange
Lysbeth WestraMinke van der Veen
Petra WestraSiegrid Jager
MarchjeTineke Bos
Omke DurkFonger Altenburg
Marij fan OppedykLeeuwkje van der Velde
Nanne fan OppedykJoast Zonneveld
TruusBetty Jonkman
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerSanne van Rijs
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrOane van der Werf
 Erik Muizelaar
 Klaas Schuurman
folder   affysje   groepsfoto   fotos   downloads