Alfred en Albert

fan: Carl Slotboom
oersetten troch: Foppe Kielstra   (Alfred en Albert)

Spile yn jannewaris 2008

As frou en dochter in deimennich nei Appingedam geane, grypt Alfred syn kâns: hy giet oan de swier. Mei syn boekhâlder Paul de Vries praat er ôf, dat se fia de mobile tillefoan kontakt hâlde sille. Krekt as Alfred ôfsette sil, dûkt Eva op. Eva is in nachtklub dûnseres. Se is net fan doel wer fourt te gean. Alfred set ôf en syn boekhâlder moat him der mar mei rêde. As de skoansuster en har man út Appingedam ek noch delkomme. En Rykje en de dochter de trein fersitte en wer thûs komme. Moat de twalingbroer Albert foar Alfred troch gean. Dit jout in bulte betizing.

Alfred HoekstraFonger Altenburg
Albert HoekstraFonger Altenburg
Rykje HoekstraMinke van der Veen
Annemarije HoekstraTineke Bos
Paul de VriesNico de Lange
EvaLeeuwkje van der Velde
Corry TammingaCathrien Lenes
Klaas TammingaJacob van der Zijl
Durk DurkszJoast Zonneveld
Dokter VenemaNiko Boersma
  
RezjyJoast Spoar
YnstekkerGeartsje Pekema
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrWiebe Pekema
 Klaas Schuurman
folder   downloads