De erfenis fan muoike Bella

fan: Henk Roede
oersetten troch: Gurbe Dijkstra   (Tante Bella's beauty salon)

Spile yn jannewaris 2017

De muoike fan Albert en Berend is ferstoarn, Albert en Berend ha hjir net folle fertriet fan, want in bân mei muoike hiene se net. Sterker noch, eins binne se der wol bliid om want no kinne se ommers erve! Dy erfenis bestiet út in wat yn ferfal rekke beauty salon. Berend is der fan oertsjûge dat dizze salon mei in kwast ferve en in lytse ferbouwing foar in protte jild te ferkeapjen is. De salon soe ûnder de ferbouwing eins gewoan troch draaie moatte, want oars rinne de klanten ommers fuort. Mar binne der wol klanten? En is der wol persoaniel? Hokfoar swirrichheden sille de beide broers noch mear tsjinoan rinne?

Berend DuursmaJoast Zonneveld
Albert DuursmaFonger Altenburg
Wybe DijkstraNico de Lange
Mefrou van DreutenTineke Bos
Suzan BeenstraNienke Minnesma
Dora VeendijkBetty Jonkman
Neeltsje BakkerMinke van der Veen
Greet RuitersHennie de Jong
Bea NikkelvestHennie de Jong
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerAnneke Boersma
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrOane van der Werf
 Erik Muizelaar
 Auke Visser
 Klaas Schuurman
folder   affysje   groepsfoto   fotos   downloads