Frou siket boer

fan: Carl Slotboom
oersetten troch: Abele Krist   (Vrouw zoekt boer)

Spile yn jannewaris 2015

Herma Beekman fynt it heech tiid wurden dat har soan Dick in frou kennen leart. Sy skriuwt dêrom in brief nei de redaksje fan it televyzje programma "Boer siket Frou". It folk dat op de brief reagearret is spitigernôch foar Herma net allegear like foarnaam. Fansels sil elkenien besykje Dick syn kar te beynfloedzjen en fansels betsjut dat ek dat jimme in protte wille hawwe sille by dizze komeedzje.

Herma BeekmanMinke van der Veen
Arie BeekmanFonger Altenburg
Dick BeekmanNico de Lange
RiaLeeuwkje van der Velde
CorryTineke Bos
SuusCisca Nijholt
LouisJoast Zonneveld
TanjaBetty Jonkman
  
RezjyFroukje Hoekstra
YnstekkerAnneke Boersma
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrOane van der Werf
 Erik Muizelaar
 Auke Visser
 Klaas Schuurman
SkilderingenTeunis van der Veen
folder   affysje   groepsfoto   fotos   downloads