Soest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars

fan: Evelien Evers
oersetten troch: Roel Klijnstra   (Als je voelt wat ik voel, dan zeg je niets meer)

Spile yn jannewaris 2018

Joast en Sibe de Vries runne mei help fan de synyske Hein in garaazjebedriuw anneks benzinepomp. Skoanmem, dy't lêst fan groanyske oanstelleritis hat, rint oars net as yn en út en boppedat wenje de fekke Dora en har sleauwe dochter Lysbet tydlik by harren yn omdat Dora yn skieding leit. As der in nije froulike monteur oannommen wurdt is Hein earst min te sprekken. Sibe en Bart, in fertsjintwurdiger, sjogge lykwols gjin swierrichheden. Krekt oarsom! Betty, dy't koartlyn de lottery wûn hat, hat har eigen eigenaardichheden en swierrichheden. Mem Tine besiket der it bêste fan te meitsjen mar dat falt net altyd ta!

Joast de VriesFonger Altenburg
Tine de VriesMinke van der Veen
Beppe de VriesCisca Nijholt
Sibe de VriesAlwin Hoekstra
HeinJoast Zonneveld
JannetJanny Kerstma
DoraBetty Jonkman
LysbetNienke Minnesma
BartNico de Lange
Betty WillemsenTineke Bos
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerAnneke Boersma
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrOane van der Werf
 Erik Muizelaar
 Klaas Schuurman
folder   affysje   groepsfoto   fotos   downloads