affysje Soest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars

affysje Soest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars it Stik