groepsfoto De blost fan Bûtenpost

groepsfoto De blost fan Bûtenpost Nico de Lange Tineke Bos Betty Jonkman Hennie de Jong Jenny van der Werf Anneke Boersma Germ van der Weg Fonger Altenburg Minke van der Veen Japke Zonneveld Remko Ploegstra Silvia Zoetendal Jan de Jong Jouke de Jong it Stik