groepsfoto Klinyk yn opskuor

groepsfoto Klinyk yn opskuor Nico de Lange Tineke Bos Betty Jonkman Cisca Nijholt Joast Zonneveld Hennie de Jong Froukje Hoekstra Jenny van der Werf Anneke Boersma Fonger Altenburg it Stik